wsp

UBEZPIECZENIA CHOROBOWE
Data: 2010-01-18

Autorka: dr Barbara Więckowska

 

Prezentacja „Ubezpieczenie chorobowe w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” przedstwania takie kwestie jak ubezpieczenia chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe i wyrównawcze, urlopy macierzyńskie, zasiłki macierzyńskie.

POMOC SPOŁECZNA
Data: 2010-01-18

Autorka: dr Ewelina Wiszczun

 

Ewolucja  pomocy społecznej determinowana jest przez   wiele czynników. Sposób realizacji pomocy społecznej zależy między innymi od ustroju państwa, który wpływa na sposób realizacji polityki społecznej. Ustrój państwa  wpływa, tym samym na sposób funkcjonowania administracji publicznej, znaczenie prawa stanowionego, status jednostki w państwie. Równie istotne są  czynniki gospodarcze i społeczne. Coraz większe zaangażowanie państwa w sferze pomocy społecznej doprowadzało do rozszerzania jej zadań. Zmiany w zakresie  pomocy społecznej można podzielić na  dwa zasadnicze nurty. Jeden polegał na „oddawaniu pól”, drugi na wkraczaniu w nowe obszary działalności. Niektóre formy organizacyjne oraz świadczenia stopniowo „oddalały” się od pomocy społecznej i przejmowane były w doskonalszej postaci przez inne dziedziny i regulacje prawne. Z drugiej strony pomoc społeczna wkraczała na nowe pola i zajmowała się zaspokajaniem nowych potrzeb społecznych. W wielu państwach widoczny jest trend przesuwania aktywności administracji od organów administracji publicznej do organizacji pozarządowych i  podmiotów prywatnych. Niemniej ciągle aktualne jest   pytanie  o „głębokość”  prywatyzacji  oraz  uspołecznienia  a  więc  granice   realizacji.
Analiza procesów zachodzących w zakresie pomocy społecznej  jest niezbędna dla poprawy jej  funkcjonowania, stąd  proces badawczy skupia się na tych właśnie  komponentach, opis  tych procesów został  przedstawiony   w prezentacji.

PODSTAWY GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
Data: 2010-01-18

Autor: dr Stanisław Kamiński

 

Prezentacja 'Gospodarka społeczna dla początkujących' jest wprowadzeniem w problematykę gospodarki społecznej. Zostały w niej przedstawione: idea gospodarki społecznej, jej podmioty oraz cechy charakterystyczne. Ponadto zaprezentowano tu społeczne i ekonomiczne pożytki płynące z funkcjonowania gospodarki społecznej.

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Data: 2010-01-18

Autorka: dr Magdalena Osak

 

 

Problemy z niewydolnością finansową systemu opieki zdrowotnej, często podnoszony temat niewystarczających środków publicznych na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz poszukiwanie rozwiązań mających stanowić panaceum na bolączki publicznego systemu zabezpieczenia zdrowotnego kreują rosnące zainteresowanie problematyką prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Znajduje to swoje przełożenie również w sferze naukowo-badawczej.
Problematyka tych ubezpieczeń pojawia się przede wszystkim w kontekście podejmowanych (częściej zaś postulowanych) zmian w systemie publicznego zabezpieczenia zdrowotnego. W systemowym usankcjonowaniu tych ubezpieczeń, a przede wszystkim w stworzeniu warunków do ich upowszechnienia, upatruje się szansy na pozyskanie dodatkowych środków do systemu zdrowotnego.
Tym samym najczęściej o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych mówi się w kontekście źródeł i schematów finansowania opieki zdrowotnej, czy też prawnie sankcjonowanej relacji pomiędzy publicznymi a prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Ten nurt rozważań odnaleźć można także w niniejszym opracowaniu, dla którego punktem wyjścia stało się osadzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na tle celów i funkcji systemu zabezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto w opracowaniu przybliżono kryterium wyróżniania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych z całej sfery ubezpieczeń zdrowotnych (tj. publicznych i prywatnych). Podjęto także kwestie związane z wielością produktów ubezpieczeniowych, które można zaliczyć do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,  wskazując jednocześnie na ten typ ubezpieczenia prywatnego, który jest szczególnie predestynowany do realizacji funkcji finansowania systemu zdrowotnego.

GLOBALIZACJA, A MARGINALIZACJA SPOŁECZNA
Data: 2010-01-18

Autorka: dr Maria Gagacka

 

Nierówności społeczne występujące we współczesnych globalizujących się społecznościach nie tylko nie ulegają zmniejszeniu, lecz wręcz się pogłębiają i to nie tylko w wymiarze obiektywnym, lecz też subiektywnym. Ich konsekwencjami jest nie tylko marginalizacja społeczna i wykluczenie społeczne dużych grup społecznych, lecz także przemiany wartości w społeczeństwie. Ich wyrazem jest promocja produktywności, indywidualności i kult sukcesu. Grupy deprywowane pozostawione same sobie nie radzą sobie z adaptacją do nowego modelu systemu społecznego. Stworzenie warunków dla włączenia tych jednostek i zbiorowości w pełne życie społeczności jest nie tylko problemem natury aksjologicznej, lecz praktycznym zadaniem dla polityki społecznej. Rozwój ekonomii społecznej może stać się nie tylko instrumentem rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, lecz także wartością społeczeństwa obywatelskiego.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE JAKO USŁUGA
Data: 2010-01-15

Autorka: Joanna Owczarek

 

Ubezpieczenia społeczne kojarzą się zwykle z transferami pieniężnymi dokonywanymi przez państwo na rzecz osób, których dotknęły skutki realizacji ryzyk społecznych. Takie podejście nie jest jednak do końca poprawne. Ubezpieczenia społeczne są bowiem, jak każde ubezpieczenie, usługą polegającą na świadczeniu ochrony ubezpieczeniowej. Ich głównym celem jest zabezpieczenie przed skutkami finansowymi wystąpienia ryzyk społecznych przy wykorzystaniu metody ubezpieczenia. Ubezpieczenia społeczne należą do usług społecznych. Jednak ze względu na niematerialność ochrony i warunkowy charakter świadczeń pieniężnych różnią się znacznie od usług społecznych polegających na świadczeniu określonych czynności na rzecz jednostek lub grup społecznych.

USŁUGI SPOŁECZNE, A POLITYKA SPOŁECZNA
Data: 2010-01-15

Autor: dr hab. Ryszard SzarfenbergPrezentacja stanowi wstępny wynik pracy nad tekstem „Polityka społeczna i usługi społeczne”, który ukaże się w jednej z publikacji projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia.

Prezentacja składa się z dwóch części - w pierwszej przedstawiono zależności pojęciowe między polityką społeczną i usługami społecznymi, w drugiej między usługami w ogóle i usługami społecznymi. Na koniec przedstawiona zostanie syntetyczna definicja usług społecznych oraz wątpliwości z nią związane.

PROCESY SPOŁECZNE
Data: 2010-01-15

Autorka: Joanna Lizut

 

Problematyka związana z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym na różnych płaszczyznach jest obecnie szeroko dyskutowana. Jednak analizując czy opisując zjawiska społeczne, nieuchronnie trafia się na trudność jaką nastręcza jednoznaczne ich zdefiniowanie. Źródeł tych kłopotów jest bardzo wiele, w tym przede wszystkim fakt zmienności w czasie i przestrzeni wszelkich procesów społecznych i ich wzajemne często skomplikowane powiązanie. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację definicji  pojęcia wykluczenia społecznego i tzw. pojęć granicznych- dyskryminacji, dewiacji, patologii społecznych, oraz tematów powiązanych, takich jak: reintegracja czy integracja społeczna. Przegląd stanowisk badawczych na ten temat, analiza literatury oraz dokumentów z tego zakresu przybliża czytelnikowi teoretyczny aspekt problemu.

 

ZMĘCZENI POMOCĄ
Data: 2010-01-06

Autor: Artur Czerniga

 

Praca zawodowa jest istotnym czynnikiem życia każdego człowieka. Daje nam pole do realizacji i weryfikacji swoich możliwości i umiejętności oraz zaspokaja nasze potrzeby bytowe. Praca oprócz swojej ekonomicznej funkcji jest płaszczyzną realizacji osobistych aspiracji i wewnętrznych dążeń. W pracy realizujemy siebie, nasz potencjał intelektualny i fizyczny. Na wybór wykonywanego przez nas zawodu wpływa wiele czynników.

WYKLUCZENIE CYFROWE
Data: 2009-12-22

Autor: Łukasz Tomczyk

 

Współczesny świat został mimowolnie zinformatyzowany na wielu płaszczyznach. Skala tego  zjawiska generuje nową rzeczywistość oraz problemy. Wśród wielu dylematów związanych z ucyfrowionym modelem funkcjonowania społecznego w e-przestrzeni pojawia się zagadnienie wykluczenia cyfrowego określanego również jako podział cyfrowy, analfabetyzm technologiczny. Niniejsza prezentacja charakteryzuje kluczowe elementy związane ze specyficznym typem wyalienowania społecznego determinowanego nowymi mediami, ukazując jednocześnie prowadzone w tym obszarze działania sprzyjające niwelowaniu zjawiska. Kontent prezentuje nie tylko rozważania teoretyczne, lecz również przedstawia działania praktyczne prowadzone na terenie miasta Cieszyn przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.